Debiteurzone
 


Onroerende procedure
 


Waarover gaat het?
 

Wanneer een schuldeiser houder is van een uitvoerbare titel (vonnis, notariële akte, dwangschrift, enz.) kan hij besluiten een tenuitvoerleggingsprocedure in te stellen tegen het onroerend vermogen van zijn schuldenaar.

Meestal wordt de procedure voor de inbeslagneming van onroerend goed ingesteld wegens de niet-terugbetaling van een hypothecaire lening.
Het kan echter worden opgezet om enige schuldvordering te innen, ONGEACHT HET BEDRAG ERVAN.

Die procedure vindt plaats in verschillende fasen:

  1. Bevel voorafgaand aan uitvoerend beslag op onroerend goed: via dit exploot geeft de schuldeiser zijn voornemen te kennen om de invordering voort te zetten door een of meer onroerende goederen in beslag te nemen.
  2. Uitvoerend beslag op onroerend goed: ten vroegste vijftien dagen en ten laatste zes maanden na het bevel laat de schuldeiser het beslagexploot betekenen en bij het hypotheekkantoor overschrijven. Zodra het beslag is betekend, wordt elke verkoop- of schenkingsakte van het onroerend goed onmogelijk.
  3. Aanstelling van een notaris: na de betekening van het beslag vraagt de schuldeiser aan de Beslagrechter om een notaris aan te stellen, die belast zal zijn met de gedwongen verkoop van het onroerend goed. Vanaf dat moment is de procedure niet meer in handen van de gerechtsdeurwaarder, maar in die van de notaris.

Waarom reageren?
 

U zult het begrepen hebben, als er geen reactie komt, wordt uw gebouw of worden uw gebouwen op een openbare veiling verkocht.

Hoe te reageren?
 

Als u de verkoop van uw onroerend goed wilt vermijden moet u, zodra het bevel is betekend, proberen een terugbetalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder of met de schuldeiser te vinden.

Als er geen terugbetalingsovereenkomst kan worden gesloten, heeft u de mogelijkheid om een verzoek tot onderhandse verkoop van het onroerend goed in te dienen bij de bevoegde Beslagrechter. De prijs van die verkoop zal bij voorrang worden toegekend aan de terugbetaling van uw verschillende schuldeisers.

Het is vaak interessanter om onderhands te verkopen dan door middel van een openbare verkoop, omdat de verkregen prijzen meestal hoger zijn.

OPGELET: dat verzoek moet aan de rechter UITERLIJK ACHT DAGEN NA DE BETEKENING VAN DE AKTE VAN BESLAG worden gericht.

Indien die termijn niet in acht wordt genomen, zal de openbare verkoopprocedure worden afgerond.

 

Contact

SRL ÉTUDE BORDET
Huissiers de Justice

Quai des Ardennes 118-119,
4031 Angleur – Liège
info@etudebordet.com

Wettelijke meldingen

KBO-nr.: 0478.382.719
BTW-nr: BE 0478382719
Reg. Burg. Venn. Luik: nr. 1415

IBAN / BIC:
BE58 0689 0930 2679
GKCCBEBB

Copyright © 2019 Étude Bordet – Huissiers de justice. Website ontworpen door Image & Communication