Privacy beleid

Het doel van de AGV/GDPR is om binnen de Europese Gemeenschap geharmoniseerde regels tot stand te brengen om de persoonlijke gegevens van de Europese burger te beschermen. Dit reglement betreft de bescherming van individuele gegevens van persoonlijke aard in de ruime zin van het woord. De aard of de vorm van de gegevens – privé, professioneel of openbaar – maakt nauwelijks een verschil.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) werd in april 2016 goedgekeurd. Dit reglement is vanaf 25 mei 2018 om 0:00 uur in alle landen van de Europese Unie volledig van kracht.

Het geldt voor alle particuliere of openbare ondernemingen in de 28 lidstaten, maar ook voor ondernemingen die niet in de Europese Gemeenschap gevestigd zijn wanneer die persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken van inwoners van de EG.

Het reglement is de voortzetting van de verplichtingen waaraan gerechtsdeurwaarders al moesten voldoen, meer bepaald de verplichtingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de bepalingen van de strafwet en de bepalingen met betrekking tot het beroepsgeheim.

Wij zijn ons ervan bewust, dat u uw vertrouwen in ons stelt. Daarom beschouwen wij het als onze verantwoordelijkheid om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is bijgevolg meer dan ooit één van onze prioriteiten. Alle informatie die ons kantoor verzamelt, wordt met strikte inachtneming van de AVG verwerkt.

Neemt u gerust contact met ons op via RGPD@etudebordet.com over al uw vragen in verband met de AVG.

Wanneer u deze website gebruikt, aanvaardt u het privacybeleid van ons kantoor.

1. DEFINITIES

 • Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: de persoon die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens bepaalt;
 • Website: de site waarop u uw persoonlijke gegevens hebt ingegeven;
 • Betrokken persoon: elke natuurlijke persoon die één of meerdere persoonlijke gegevens op de website ingeeft;
 • Interactief gebruik: elk gebruik van de website waarbij u actief persoonlijke gegevens op de website ingeeft, bijvoorbeeld door het invullen van een elektronisch formulier;
 • Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als interactief gebruik beschouwd kan worden;
  Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer: De wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens;
 • GDPR/AGV: GDPR betekent « General Data Protection Regulation ». In het Nederlands werd dat vertaald naar AGV, « Algemene Verordening Gegevensbescherming». Dit is een geheel van regels die tot doel hebben om de persoonlijke gegevens van de Europese burger te beschermen. Dit reglement betreft de bescherming van individuele gegevens van persoonlijke aard in de ruime zin van het woord. De aard of de vorm van de gegevens – privé, professioneel of openbaar – maakt nauwelijks een verschil. De AGV werd goedgekeurd in april 2016 en vanaf 25 mei 2018 geldt dit reglement in alle landen van de Europese Unie.

2. TOEPASBAARHEID

Elk bezoek aan en elk gebruik van deze website is aan dit privacybeleid onderworpen. Indien nodig houdt het ingeven van persoonlijke gegevens op de website in, dat de gebruiker / de betrokken persoon dit beleid daadwerkelijkheid ter kennis heeft genomen en de inhoud ervan accepteert. Dit geldt voor zijn uitdrukkelijke toestemming voor de behandeling van zijn persoonlijke gegevens die hij actief en al dan niet via een door hem ingevuld elektronische formulier, op de site ingeeft.

Dit privacybeleid kan zonder voorafgaandelijk bericht gewijzigd worden. We raden u daarom aan om het bij elk bezoek aan deze website vooraf te consulteren.
Indien u meer informatie wenst over dit privacybeleid of indien u vragen hebt, aarzelt u dan niet een neem contact met ons op via dit adres
: RGPD@etudebordet.com

3. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Deze website is eigendom van de S.C.-S.P.R.L. Alain Bordet, deurwaarder, die de website eveneens beheert. De zetel van het kantoor bevindt zich in 4031 Angleur, quai des Ardennes, 118-119. In het kader van dit privacybeleid en van de GDPR/AGV moet ons kantoor als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking beschouwd worden.

4. DE VERWERKING VAN VERTROUWELIJKE GEGEVENS

Bij een puur niet-interactief bezoek aan de website worden er geen persoonlijke gegevens in de zin van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de GDPR/AGV verwerkt.

Bij een interactief bezoek aan deze website worden de persoonlijke gegevens die de betrokken personen ingeven, verwerkt. Tijdens een dergelijk gebruik geeft de betrokken persoon zijn of haar ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die hij of zij heeft ingegeven.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking verwerkt de persoonlijke gegevens die via de website werden verzameld met de volgende redenen:

 • Communicatie met de betrokken persoon;
 • Beheer van het profiel van de betrokken persoon;
 • Uitoefenen van de rechten van de betrokken persoon;
 • Informeren van de betrokken persoon;
 • Toegang tot de website (cookies).

5. COOKIES

Zowel in het kader van een interactief als een niet-interactief gebruik van de website maken we gebruik van ‘cookies’. Deze verzamelen over het algemeen gegevens over het navigatiegedrag van de betrokken persoon op de website (geraadpleegde pagina’s, datum en tijdstip van het bezoek, gebruikte zoekcriteria, ….

Dankzij deze gegevens kan de website de gebruiker bij een volgend bezoek herkennen. U kunt het gebruik van cookies weigeren via het configuratiemenu van uw webbrowser en daar de parameters van de cookies in die zin aanpassen.

6. BESTEMMING

De betrokken persoon heeft het recht om informatie te ontvangen over:

 • Het al dan niet bestaan van verwerking van persoonlijke gegevens (1);
 • Het concrete doel van deze verwerking (2);
 • De gegevens die verwerkt worden (3);
 • De bestemmelingen aan wie deze persoonlijke gegevens worden doorgegeven (4);
 • De mogelijkheid om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Het uitoefenen van de hierboven vermelde rechten via een verzoek is niet van toepassing voor de punten (2) (3) en (4) wanneer de gegevensverwerking voortvloeit uit een wettelijke opdracht van het kantoor.

Op verzoek van de betrokken persoon worden de persoonlijke gegevens die hen betreffen in een begrijpelijke en duidelijke taal aan hen bekendgemaakt. Dat geldt ook voor de informatie over de bronnen van deze gegevens.

Afgezien daarvan heeft de betrokken persoon het recht om alle persoonlijke gegevens die hem of haar betreffen, volledig gratis te wijzigen.

Om één of meerdere rechten van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of de GDPR/AGV uit te oefenen, dient de betrokken persoon een schriftelijke aanvraag en een kopie van zijn/haar identiteitskaart (recto/verso) te sturen aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Voor de verzending van zijn of haar verzoek heeft de betrokken persoon de volgende mogelijkheden:

 • Per post: Etude Bordet, quai des Ardennes, 118-119, 4031 Angleur;
 • Via e-mail: RGPD@etudebordet.com
  De gewenste informatie wordt binnen een termijn van 30 werkdagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek aan de betrokken persoon toegezonden. Ingeval van herhaalde verzoeken over dezelfde (reeds ter beschikking gestelde) gegevens kunnen administratieve kosten aangerekend worden. Ingeval van duidelijk ongegronde of overdreven verzoeken, behoudt het kantoor zich het recht voor om te weigeren daarop in te gaan.

Indien ten slotte twijfel bestaat over de identiteit van de aanvrager, kan het kantoor de betrokken persoon in het kantoor ter controle om meer informatie vragen.

7. DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Dankzij technische en organisatorische maatregelen kunnen we de veiligheid en de bescherming van uw persoonlijke gegevens garanderen. Enkel de personeelsleden die met de verwerking van dergelijke gegevens te maken hebben, hebben een exclusieve toegang tot dergelijke persoonlijke gegevens.

Alle servers die voor de verwerking van persoonlijke gegevens worden ingezet, bevinden zich in beveiligde en professioneel beheerde datacentra in België. De vertrouwelijke gegevens die wij verwerken, verlaten nooit het territorium van de Europese Unie.

8. GEGEVENSBESCHERMING

De verwerkte persoonlijke gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. De werknemers die met gegevensverwerking te maken hebben, zijn contractueel aan een erg strenge vertrouwelijkheidsverplichting gebonden. Om de veiligheid en de bescherming van de verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen, werden de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • Enkel bevoegd personeel heeft toegang tot persoonlijke gegevens;
 • Enkel de personen die persoonlijk gegevens verwerken, hebben toegang tot dergelijke gegevens;
 • Logistieke en geautomatiseerde beveiliging;
 • Gebruik van paswoorden;
 • Brandbeveiliging;
 • Aangepaste technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de AGV.

Contact

SRL ÉTUDE BORDET
Huissiers de Justice

Quai des Ardennes 118-119,
4031 Angleur - Liège
info@etudebordet.com

Wettelijke meldingen

KBO-nr.: 0478.382.719
BTW-nr: BE 0478382719
Reg. Burg. Venn. Luik: nr. 1415

IBAN / BIC:
BE58 0689 0930 2679
GKCCBEBB

Copyright © 2019 Étude Bordet - Huissiers de justice. Website ontworpen door Image & Communication