Gerechtsdeurwaarder
 


Opdrachten en bevoegdheden
 


De gerechtsdeurwaarders zijn belast met de opdrachten waarvoor zij als enige bevoegd zijn, zijn verplicht hun ministerie uit te oefenen (behalve in de uitzonderlijke gevallen voorzien door de wet) en zijn verplicht het wettelijke tarief te respecteren.

Het gaat om de monopolistische bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder:

 • Betekening of kennisgeving van alle daden en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, alsmede alle akten of titels in uitvoerbare vorm;
 • Louter materiële vaststellingen;
 • Gerechtelijke openbare verkopen en minnelijke openbare verkopen van roerende goederen;
 • Vrijwillige openbare verkopen van roerende goederen;
 • Raadpleging van de berichten van verzet, bevel, inbeslagneming, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest;
 • Indiening, schrapping en wijziging van berichten van verzet, bevel, inbeslagneming, delegatie, overdracht, collectieve schuldvergelijking en protest in de opdrachten die ons zijn toevertrouwd of waarin wij zijn aangesteld.

De gerechtsdeurwaarders hebben ook resterende bevoegdheden waarvoor zij geen monopolie of verplichting hebben om hun ministerie uit te oefenen:

 • Minnelijke schuldincasso;
 • Solvabiliteitsonderzoeken, het uitbrengen van vermogensverslagen;
 • Het opheffen van uitgiften, kopieën en uittreksels van alle processtukken en het indienen van de verzoekschriften die de wet hem toestaat te ondertekenen, alsmede het indienen bij de griffie van alle andere verzoekschriften;
 • Uitgifte van fiscale attesten voor dubieuze vorderingen;
 • Controle van de conformiteit van de kopieën en vertalingen van documenten in haar bezit;
 • Opstellen van uittreksels uit alle akten die door zijn ministerie worden uitgegeven;
 • Tussenkomst als sekwester;
 • Tussenkomst als vereffenaar;
 • Vennootschapsbemiddeling of wettelijke vertegenwoordiger in het kader van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de vennootschappen;
 • Voorlopig bestuur;
 • Beoordeling van meubilair en inboedel en bijstand aan de curatoren met betrekking tot de inventarisatie en realisatie van het faillissement;
 • Juridische adviezen betreffende de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waaraan zij deelnemen;
 • Toezicht op geautoriseerde loterijen en wedstrijden.

Contact

SRL ÉTUDE BORDET
Huissiers de Justice

Quai des Ardennes 118-119,
4031 Angleur - Liège
info@etudebordet.com

Wettelijke meldingen

KBO-nr.: 0478.382.719
BTW-nr: BE 0478382719
Reg. Burg. Venn. Luik: nr. 1415

IBAN / BIC:
BE58 0689 0930 2679
GKCCBEBB

Copyright © 2019 Étude Bordet - Huissiers de justice. Website ontworpen door Image & Communication