Diensten
 


Gerechtelijke invordering (B2B, CROS)
 


Om de invordering van niet-betwiste handelsvorderingen te vergemakkelijken, te versnellen en de kosten ervan te beperken, heeft de wetgever een speciale administratieve procedure ingesteld om een uitvoerbare titel te verkrijgen die nodig is om de gedwongen tenuitvoerlegging ten laste van uw schuldenaren te starten.

Deze procedure is in principe voorbehouden voor niet-betwiste vorderingen tussen (natuurlijke of rechts-) personen die ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Voor meer informatie over de voorwaarden voor de toepassing van de procedure kunt u contact met ons opnemen.

Het vindt plaats in twee fasen, namelijk:

  1. Een aanmaning tot betaling wordt aan de tegenpartij betekend;
  2. Bij gebreke aan volledige betaling / akkoord over een terugbetalingsplan / betwisting in de behoorlijke vorm binnen een maand na de aanmaning, wordt een proces-verbaal van niet-betwisting opgesteld.

Genoemd proces-verbaal kan dan door een magistraat van het Beheers- en Toezichtscomité bij het Centraal Bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest afdwingbaar worden verklaard, en vormt dan een titel die ten uitvoer kan worden gelegd (zo nodig door middel van een beslag).

Deze procedure vermijdt de rolstellingskosten verschuldigd in geval van dagvaarding (€ 100), de bijdrage aan het fonds voor juridische bijstand (€ 20) en de registratierechten (€ 50).

Belangrijk: het Gerechtelijk Wetboek beperkt het bedrag aan rente en strafbedingen dat in het kader van deze procedure kan worden teruggevorderd tot een maximum van 10% van de verschuldigde hoofdsom (artikel 1394/20 van het Gerechtelijk Wetboek), ongeacht wat uw eventuele algemene voorwaarden bepalen.

Uiteraard kunt u altijd kiezen voor de dagvaardingsprocedure, ook als u onder de voorwaarden van de C.R.O.S.-procedure valt.

Contact

SRL ÉTUDE BORDET
Huissiers de Justice

Quai des Ardennes 118-119,
4031 Angleur - Liège
info@etudebordet.com

Wettelijke meldingen

KBO-nr.: 0478.382.719
BTW-nr: BE 0478382719
Reg. Burg. Venn. Luik: nr. 1415

IBAN / BIC:
BE58 0689 0930 2679
GKCCBEBB

Copyright © 2019 Étude Bordet - Huissiers de justice. Website ontworpen door Image & Communication