Gerechtsdeurwaarder
 


Verplichtingen
 


Gerechtsdeurwaarders zijn onderworpen aan verschillende verplichtingen:

Ambtsverplichtingen: in het kader van zijn monopolistische opdrachten moet de gerechtsdeurwaarder zijn ambt uitoefenen telkens wanneer hij daartoe verplicht is (behoudens wettelijke uitzondering).

Beschikbaarheidsverplichting: de studie van de gerechtsdeurwaarder moet worden gevestigd op de in het benoemingsbesluit bepaalde plaats en ten minste drie uur per werkdag toegankelijk zijn voor het publiek.

Informatieverplichting: zowel jegens zijn verzoeker als jegens de schuldenaar.

Onafhankelijkheidsverplichting: de deurwaarder oefent zijn bevoegdheden autonoom uit, zonder zich te schamen voor enige band met de partijen, hun raadsman of derden.

Onpartijdigheidsverplichting: de gerechtsdeurwaarder probeert een evenwichtig beeld te behouden van de gevolgen van zijn tussenkomst zonder een van de partijen of zichzelf enig voordeel te verschaffen.

Bemiddelingsverplichting: de deurwaarder treedt op als tussenpersoon tussen de verzoeker en de schuldenaar. Zijn onafhankelijkheid en zijn onpartijdigheid impliceren dat hij zich in een ideale positie bevindt om als tussenpersoon op te treden bij het zoeken naar een effectieve oplossing op de meest rechtvaardige manier. In dit opzicht toont hij luisteren, menselijkheid en psychologische analyse.

Neutraliteitsverplichting: de door de gerechtsdeurwaarder verleende dienst is objectief, wetenschappelijk gefundeerd en vrij van enig vooroordeel.

Verplichting tot juistheid en nauwkeurigheid: de gerechtsdeurwaarder oefent zijn ambt juist en nauwkeurig uit, zowel wat de vorm als de inhoud betreft, en dit voor al zijn opdrachten. In dat opzicht zorgt zij ervoor dat zijn studie over de menselijke en materiële middelen beschikt die nodig zijn voor een doeltreffend beheer van de dossiers.

Voorzorgsbeginsel: de gerechtsdeurwaarder respecteert het voorzorgsbeginsel en de evenredigheid van een middel in verhouding tot het doel waarvoor het wordt gebruikt.

Redelijke termijn: de deurwaarder ziet erop toe dat de redelijke termijn voor de uitoefening van zijn bevoegdheden in acht wordt genomen.

Waardigheidsverplichting: de gerechtsdeurwaarder toont waardigheid en integriteit bij de uitoefening van zijn ambt. Hij moet zich met name zodanig gedragen dat het vertrouwen van het publiek wordt gewekt en dat hij zijn titel alleen in de uitoefening van zijn functie gebruikt.

Tarief: de gerechtsdeurwaarder is verplicht het wettelijke tarief en het karakter van de openbare orde te respecteren in het kader van zijn monopolistische opdrachten. Indien de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder niet wordt geregeld door een wettelijk of paraprofessioneel tarief (bijvoorbeeld in het kader van de residuele bevoegdheden), moet de vergoeding voor zijn tussenkomst in overeenstemming zijn met de beginselen van evenredigheid en billijkheid.

Geheimhouding/beroepsgeheim: de gerechtsdeurwaarder is verplicht het beroepsgeheim ten aanzien van derden (niet ten aanzien van zijn collega’s of andere beoefenaars van juridische beroepen die eveneens onder het beroepsgeheim vallen) te respecteren, en dit ongeacht de aard van de opdracht die hij vervult (artikel 458 van het Strafwetboek). Die verplichting geldt ook voor al het personeel in zijn studie.

De deurwaarder is uiteraard ook onderworpen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het RBP.

 

Contact

SRL ÉTUDE BORDET
Huissiers de Justice

Quai des Ardennes 118-119,
4031 Angleur – Liège
info@etudebordet.com

Wettelijke meldingen

KBO-nr.: 0478.382.719
BTW-nr: BE 0478382719
Reg. Burg. Venn. Luik: nr. 1415

IBAN / BIC:
BE58 0689 0930 2679
GKCCBEBB

Copyright © 2019 Étude Bordet – Huissiers de justice. Website ontworpen door Image & Communication