Gerechtsdeurwaarder


Vergelijking

Gerechtsdeurwaarders – Incassobureaus


Gegarandeerde professionaliteit

Gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders zijn ambtsdragers: professionaliteit is dus gegarandeerd.

Als masters in de rechten worden gerechtsdeurwaarders benoemd door de koning. Dat verloopt via een lange selectieprocedure die twee proeven omvat die toelaten om de vakbekwaamheid van stagiairs en kandidaten te beoordelen.

Incassobureaus

Geen garantie met betrekking tot de vakbekwaamheid

Hoewel het verplicht is om een incassobureau bij het Ministerie van Economische Zaken aan te melden (in overeenstemming met artikel 4 van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke vordering van schulden van de consument), gelden verder geen diploma- of examenvereisten om toegang te hebben tot het beroep.

Essentieel beroep

Gerechtsdeurwaarders

Essentieel beroep: zelfs in crisistijden wordt de voortzetting van het beroep verzekerd

Het beroep van gerechtsdeurwaarder werd opgenomen in de lijst van diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking (Ministeriële Besluiten van 18 maart 2020 en van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het virus COVID-19 te beperken).

Het feit dat het beroep van gerechtsdeurwaarder in volle gezondheidscrisis als een noodzakelijke dienst gedefinieerd wordt, toont het belang van het beroep aan en bewijst tevens dat de beroepsdeurwaarders in staat zijn om de hun toevertrouwde taken ook te vervullen in tijden waarin de meeste ondernemingen volledig of bijna stilgelegd worden.

De erkenning als essentieel beroep geeft ook het vertrouwen weer dat de politieke wereld in het beroep en in zijn zelfregulerende en aanpassingsvermogen heeft.

Incassobureaus

Het beroep wordt niet als noodzakelijk gezien voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking: geen garantie op voortzetting van de professionele activiteiten in tijden van crisis.

Duidelijk vastgelegde taken

Gerechtsdeurwaarders

De taken van de gerechtsdeurwaarder zijn duidelijk vastgelegd

De taken van de gerechtsdeurwaarder worden vastgelegd in artikel 509 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Vermits er een gekende wettelijke basis bestaat, is de controle van deze activiteiten gemakkelijker.

Artikel 521 van het Gerechtelijke Wetboek omvat nog een bijzondere regeling: deze bepaling verbiedt de gerechtsdeurwaarder om een ander beroep uit te oefenen dat geen verband houdt met zijn ambt.

Incassobureaus

Voor dit beroep gelden geen specifieke wettelijke bepalingen

Incassobureaus zijn enkel onderworpen aan de wetgeving met betrekking tot minnelijke invordering (wet van 20 december 2002, …). Hun taken laten zich moeilijker afbakenen/ controleren.

Jaarlijkse aangifteverplichting

Gerechtsdeurwaarders

Verplichting tot jaarlijkse aangifte van de derdenrekeningen: volledige transparantie van het rekeningenbeheer

Gerechtsdeurwaarders zijn volgens artikel 522/1 van het Gerechtelijke Wetboek verplicht om samen met een beheerdersrekening ook een derdenrekening te voeren.

Deze verplichting maakt het mogelijk om ontvangen fondsen te traceren en verhindert dat fondsen van schuldenaars/cliënten en kosten en honoraria van de gerechtsdeurwaarders met elkaar vermengd worden.

Het beheer van de derdenrekeningen wordt verzekerd door de Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders die zich daarin laat bijstaan door revisoren.

Incassobureaus

Geen verplichting tot jaarlijkse aangifte van de derdenrekeningen 

Het koninklijke besluit van 7 februari 2005 dat de inschrijving regelt van personen die beroepsmatig aan minnelijke schuldinvordering doen en de garanties die dergelijke personen moeten bieden, bepaalt in artikel 3 § 3 dat de schuldinvorderaar er zich toe verbindt een derdenrekening te voeren. Het koninklijke besluit onderwerpt deze derdenrekeningen echter aan geen enkele controle door enige overheid.

Deontologische regels

Gerechtsdeurwaarders

Sterke deontologische regels zoals:

  • informatieverplichting
  • beschikbaarheidsverplichting
  • beroepsgeheim
  • verplichting tot voortdurende opleiding

Deze deontologische codes worden opgelegd door het Gerechtelijke Wetboek en door de Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders.

Een tuchtraad ziet op de naleving van de deontologische regels toe. Ingeval van inbreuken tegen de regels gelden aanzienlijke sancties.

Incassobureaus

Minder sterke deontologische regels

De Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen heeft een deontologische code opgesteld (enkel toepasbaar voor hun eigen leden). Deze deontologische code is echter minder sterk dan die van de gerechtsdeurwaarders. Ze omvat onder meer de verplichting tot discretie en de verplichting om “nauwkeurig” te werk te gaan. De opgelegde sancties zijn laag.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Gerechtsdeurwaarders

Een gegarandeerde aansprakelijkheidsverzekering van 5 miljoen euro om mogelijke schadegevallen in overeenstemming met artikel 509 van het Gerechtelijke Wetboek te dekken.

Incassobureaus

Artikel 2 van het Koninklijke Besluit van 7 februari 2005 bepaalt een professionele aansprakelijkheidsdekking die niet lager mag zijn dan 162.500 euro.

Ononderbroken taakafwikkeling

Gerechtsdeurwaarders

Ononderbroken taakafwikkeling: de gerechtsdeurwaarder kan zowel in het minnelijke als in her gerechtelijke stadium ingeschakeld worden

Alleen gerechtsdeurwaarders hebben het monopolie om zaken via dagvaardingen (BtoC en BtoB), CROS-vorderingen (BtoB) of gerechtelijke uitvoering (uitvoering van gerechtelijke beslissingen) af te handelen.

In dat geval is er dus maar één gesprekspartner, de gerechtsdeurwaarder, die het dossier van A tot Z kent.

Incassobureaus

Geen gerechtelijke bevoegdheid indien de minnelijke procedure mislukt

In dat geval zijn er dus meerdere partijen. Dat houdt een risico op vertragingen in, of op langzamere informatie-uitwisseling of ook op gebrekkige dossierkennis.

Il y a donc plusieurs intervenants, ce qui peut entraîner des risques de retard, une information plus lente ainsi qu’une perte de maîtrise du dossier.

Nieuwe aangepaste procedure

Gerechtsdeurwaarders

Een nieuwe procedure voor de invordering van onbetwiste geldschulden

De invoering van een hybride procedure maakt het de schuldeisers mogelijk om tegen lage kosten een uitvoerbare titel te verkrijgen (CROS BtoB) wanner de schuld onbetwist is. De gerechtsdeurwaarder werd mee in deze procedure opgenomen en heeft zodoende het vertrouwen van de autoriteiten verkregen.

Men is zinnens om deze hybride procedure uit te breiden naar consumenten. Daardoor zal de procedure sneller verlopen, minder vergen van de griffies, de kosten voor de schuldenaar verlagen en dus tot een betere invordering van de schulden leiden.

Incassobureaus

Geen toelating om over te gaan tot invordering tegen lagen kosten voor onbetwiste schulden

Kosten

Gerechtsdeurwaarders

Kosten :

  • Minnelijke invordering: vrije tarieven
  • Gerechtelijke invordering: wettelijk tarief (Koninklijk Besluit van 11 november 1976) – kostentransparantie voor invorderingen via gerechtelijke weg.

Incassobureaus

Kosten :

  • Minnelijke invordering: vrije tarieven
  • Gerechtelijke invordering: onmogelijk wegens het monopolie van de gerechtsdeurwaarders die immers ambtsdragers zijn
Lokale kennis

Gerechtsdeurwaarders

Betere lokale kennis

De gerechtsdeurwaarder is territoriaal bevoegd in zijn arrondissement. Hij heeft over het hele gebied een netwerk van collega’s moeten opbouwen.

Betere kennis van het gebied leidt tot een betere positie in de te ondernemen maatregelen en tot een specifieke benadering in functie van de persoonlijke situatie van de schuldenaars. Dat laat toe om onnodige kosten te vermijden.

Incassobureaus

Totaal gebrek aan lokale kennis

Incassobureaus beschikken niet over een netwerk. Ze besteden hun activiteiten zelfs tot buiten de landsgrenzen uit. Sommige incassobureaus hebben hun activiteiten inderdaad naar het buitenland overgebracht.

Een gebrek aan lokale kennis leidt tot een gebrek aan fijngevoeligheid in de getroffen maatregelen. Er is sprake van een massaproces zonder specifieke benadering.

Conclusie

Na het lezen van deze vergelijking lijkt het zonder twijfel verstandiger te zijn om een beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder in plaats van op een incassobureau.

Het feit dat de gerechtsdeurwaarder lid is van specifieke een professionele beroepsvereniging die aan strenge deontologische regels en aan het Gerechtelijke Wetboek onderworpen is, vormt een garantie voor een professionele aanpak en biedt de verzekering dat er een bevoegde beroepsinstantie is die ingeval van een geschil mogelijkerwijze ingeschakeld kan worden.

De verplichting tot voortdurende opleiding vormt de garantie dat u samenwerkt met competente mensen. Dat geldt eveneens voor de toelatingsprocedure tot het beroep (toelatingsproef in twee stappen).

Verder is nog op te merken dat een gerechtsdeurwaarder garant staat voor een professionele afwikkeling en invordering. Hij beschikt over de perfecte lokale kennis en kan een beroep doen op de beste confraters uit andere arrondissementen om zo een netwerk op te bouwen. Bovendien zetten de gerechtsdeurwaarders al sinds vele jaren op IT-ontwikkeling. Vaak beschikken ze over een eigen informatica-systeem. Dat maakt hen volledig autonoom en bereidt hen voor op nieuwe processen.

Contact

SRL ÉTUDE BORDET
Huissiers de Justice

Quai des Ardennes 118-119,
4031 Angleur – Liège
info@etudebordet.com

Wettelijke meldingen

KBO-nr.: 0478.382.719
BTW-nr: BE 0478382719
Reg. Burg. Venn. Luik: nr. 1415

IBAN / BIC:
BE58 0689 0930 2679
GKCCBEBB

Copyright © 2019 Étude Bordet – Huissiers de justice. Website ontworpen door Image & Communication