Debiteurzone
 


Derdenbeslag (loonbeslag…)
 


Waarover gaat het?
 

Het derdenbeslag is de inbeslagname van bedragen of zaken die een van uw debiteuren (de zogenaamde derde-beslagene) u schuldig is. Die akte wordt aan de derde-beslagene betekend.

Het meest voorkomende geval is natuurlijk het loonbeslag (uw werkgever is u het bedrag van uw loon verschuldigd), maar het kan ook gaan om een beslag op bijvoorbeeld een bankrekening of op huur (die u van uw huurders krijgt).

Uw loon is niet volledig vatbaar voor beslag (behalve in het geval van een alimentatievordering). Om te weten te komen welk bedrag in beslag moet worden genomen en welk bedrag uw werkgever u maandelijks moet betalen, kunt u gebruik maken van de berekeningsmethode van de Union francophone des Huissiers de Justice (Franstalige vereniging van Gerechtsdeurwaarders).

Het is niet de gerechtsdeurwaarder maar de werkgever (of zijn sociaal secretariaat) die deze berekening uitvoert. U moet dus eerst contact opnemen met de werkgever als u denkt dat er sprake is van een berekeningsfout.

Opgemerkt moet worden dat het beslag een collectief doel heeft, wat betekent dat het ten goede komt aan al uw schuldeisers en niet alleen aan degene die het beslag heeft laten leggen.

Uw werkgever (of de derde-beslagene in het algemeen) moet de inhoudingen dus niet stopzetten wanneer de beslagleggende schuldeiser het bedrag van zijn schuldvordering heeft ontvangen, maar wanneer AL uw schuldeisers zijn betaald en de gerechtsdeurwaarder hem een handlichting heeft gestuurd.
De procedure verloopt in verschillende fasen:

  1. Uitvoerend beslag onder derden: deze akte wordt betekend aan de derde-beslagene (uw werkgever, uw huurder, uw bank…) om hem te waarschuwen dat hij u de gelden die hij u schuldig is niet meer kan betalen (behalve in de gevallen waarin u nog een deel betaald moet worden, zoals het loonbeslag), maar dat doe gelden voortaan aan de deurwaarder die het beslag heeft uitgevoerd betaald moeten worden;
  2. Aanzegging van beslag onder derden: dit is de akte waarbij de gerechtsdeurwaarder u een kopie geeft van het derdenbeslag dat aan de derde-beslagene is betekend, zodat u op de hoogte bent van het lopende proces en om u toe te laten tegen het derdenbeslag verzet te doen (hiervoor is het aangeraden een advocaat te raadplegen).
  3. Tegenaanzegging van derdenbeslag: ten vroegste 17 dagen nadat het derdenbeslag is aangezegd, wordt een brief (“tegenaanzegging” genoemd) naar de derde-beslagene gestuurd om hem te laten weten dat de aanzegging is uitgevoerd (en dat u dus goed op de hoogte bent van het derdenbeslag) en dat u geen verzet hebt gedaan.
  4. De derde-beslagene zal dus moeten beginnen met de uitvoering (inhoudingen op uw loon, storting van wat er op uw bankrekening staat, betaling van de huur, …). In het geval van periodieke inkomsten (salaris, huur…) kan de derde-beslagene – eens hij begonnen is met betalen – de betalingen in principe niet meer stoppen voordat al uw schuldvorderingen zijn afgewikkeld (tenzij een gerechtelijke beslissing wordt gewezen met de handlichting als gevolg, behalve in het geval van een collectieve schuldenregeling…).
  5. Verdeling(en): Na enkele maanden in het geval van periodieke inkomsten (salaris, huur…) of na enkele weken in het geval van een “one shot” beslag (bankrekening, notaris…) en/of wanneer de in beslag genomen bedragen volstaan om de kosten van een verdeling te rechtvaardigen, gaat de gerechtsdeurwaarder over tot de verdeling. Ter herinnering moet het derdenbeslag ten goede komen aan al uw schuldeisers, en is de verdelingsprocedure de manier waarop de gerechtsdeurwaarder uw schuldeisers zal identificeren en betalen volgens hun voorrechten.
    Afhankelijk van het totale bedrag van uw schulden kunnen niet alle schuldvorderingen na de eerste verdeling worden voldaan. In het geval van periodieke inkomsten zullen er verschillende opeenvolgende verdelingen plaatsvinden.
  6. Handlichting: wanneer alle schulden zijn voldaan na een verdeling, geeft de deurwaarder handlichting aan de derde-beslagene.
 

Waarom reageren?
 

Bij gebreke aan reactie verloopt de procedure zoals hierboven beschreven.

Hoe te reageren?
 

Als u het niet eens bent met het derdenbeslag en na overleg met een advocaat, kunt u zich ertegen verzetten voor de beslagrechter.

Er zij echter op gewezen dat dit een procedure is die waarschijnlijk lang en duur zal zijn en dat de in beslag genomen middelen geblokkeerd zullen blijven totdat deze procedure is afgerond. Voorzichtigheid is dus geboden.

Helaas zijn er in dit stadium nauwelijks andere oplossingen. Het toepassen van een aanzuiveringsplan zal de gevolgen van het beslag niet opschorten, omdat het opschorten van het beslag alle schuldeisers schade zou berokkenen.
De enige oplossing is om al uw dossiers te vereffenen.

Als u het niet eens bent met de ontwerpverdeling, d.w.z. als u van mening bent dat een of meer bedragen die in het ontwerp zijn opgenomen onjuist is/zijn, moet u binnen een periode van 15 dagen contact opnemen met de Studie (na die periode is het te laat want het ontwerp zal definitief geworden zijn).
Opgemerkt zij dat de gerechtsdeurwaarder zich in beginsel baseert op de verklaringen van vorderingen die hij heeft ontvangen en dat hij weinig mogelijkheden heeft om deze te verifiëren.

Indien nodig kunt u uw opmerkingen of betwistingen toesturen aan de verdelende gerechtsdeurwaarder, die ze zal onderzoeken en eventueel contact zal opnemen met uw schuldeisers om een minnelijke schikking te vinden voor de betwisting.
Als er geen minnelijke schikking kan worden gevonden, wordt de zaak doorverwezen naar de beslagrechter, die zich over de zaak zal moeten uitspreken.

Contact

SRL ÉTUDE BORDET
Huissiers de Justice

Quai des Ardennes 118-119,
4031 Angleur - Liège
info@etudebordet.com

Wettelijke meldingen

KBO-nr.: 0478.382.719
BTW-nr: BE 0478382719
Reg. Burg. Venn. Luik: nr. 1415

IBAN / BIC:
BE58 0689 0930 2679
GKCCBEBB

Copyright © 2019 Étude Bordet - Huissiers de justice. Website ontworpen door Image & Communication